وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان
جراحی زنان

تخصصهای فعال در بخش:

کلیه جراح های  : عمومی، زنان ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب، اورولوژی، چشم، ENT

  • وجود جراح خانم در رشته های ارولوژی ، گوش حلق بینی  و ارتوپدی  از مزایای این مرکز می باشد .
  • تمامی مراقبت های بالینی در این بخش توسط خانم ها ارائه می شود .
  •