وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان
جراحی مردان

تخصصهای فعال در بخش:

عمومی، زنان ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب، اورولوژی، چشم، ENT

تمامی مراقبت های بالینی در این بخش توسط آقایان انجام می گیرد .