وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان
داخلی زنان

تخصصهای فعال در بخش:

داخلی، داخلی اعصاب، عفونی ، POST ICU,POST CCU

 

  • وجود پزشک متخصص خانم و آقا در رشته داخلی و قلب از امتیازات این بیمارستان می باشد و بیمار در انتخاب پزشک آزاد است .

تمامی مراقبتهای بالینی در این بخش توسط خانم ها ارائه می گردد.