وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان

رسیدگی به شکایات


لطفا فرم زیر را پر کرده و متن شکایت خود را با توضیح نوشته و ارسال نمائید.