وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان

رسیدگی به شکایات کارکنان


فرآیند رسیدگی به شکایت به صورت زیر می باشد لطفا پس از مطالعه فرم ذیل را در پایین صفحه تکمیل نمائید .