وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان
زایمان

بخش زایمان از سال 1371 بصورت عملی جهت پذیرش مادران باردار و سزارین اورژانس با 5 تخت لیبر دایر شده و در حال حاضر با 8 تخت لیبر و 9 تخت پس از زایمان با کارکنان خبره و آشنا به مسائل روز آماده ارائه خدمات به مادران باردار و پذیرش بیماران باردار پرخطر می باشد.

تخصصهای فعال در بخش:

سزارین، زایمان، کورتاژ، هیستروتومی